Meditace na vnitřní Světlo a Zvuk

Fyzické, duševní a duchovní zdraví

Vaší nejvyšší skutečností je, že jste duše. Věčná blaženost je vaše pravda. Jste vševědomí, obraz nekonečného míru.

Sant Baljit Singh Ji

Co je Sant Mat?

Sant Mat je odvěký duchovní způsob života, který zahrnuje rozvíjení respektu, důvěry a lásky ke všem a objevování našeho plného potenciálu jako lidských bytostí. Je to životní styl v souladu s vyššími hodnotami, který pečuje o naši duši prostřednictvím meditace – pravidelného kontaktu s vnitřním Světlem a Zvukem. Tento kontakt je umožněn prostřednictvím žijícího duchovního učitele.

Učení se životnímu stylu Sant Matu je vždy zdarma a je nabízeno v duchu soucitu a služby. Tento způsob života praktikují miliony lidí z různých kultur po celém světě.

Sant Mat jako životní styl

Mezi výhody životního stylu Sant Matu patří větší vnitřní síla, klid a jasnost. Člověk objevuje větší soucit a porozumění, smysl pro službu lidstvu a hlubší vhled do svého životního cíle.

Cílem Sant Matu je poznat své já jako duši a uvědomit si svou jednotu se Stvořitelem.

Co je duše?

Kdybychom si mohli duši představit jako nějaký pocit, potom by jejím nejvěrnějším prožitkem byla obrovská radost a láska ve své nejčistší, bezpodmínečné a nezištné formě. Kdybychom si ji mohli představit vizuálně, zřejmě by byla čistým bílým světlem, jasnějším než miliony sluncí.

Tato přirovnání však přesto nemůžou dostatečně ztvárnit všechno to, čím duše je. Duše se nedá popsat slovy – dá se jen zažít. Je vědomím v nejčistší podobě.

Současný Mistr, Sant Baljit Singh Ji, vás zve k prozkoumání této skutečnosti tím, že vám předává meditaci a způsob života, který vám umožní rozvíjet vaše vědomí. Stejně jako strom, který je skrytý v semínku a je připraven vyklíčit za správných podmínek, má každý z nás schopnost rozvíjet svůj Nejvyšší život.

Co je meditace?

Jakákoli činnost, která vyžaduje soustředěnou pozornost, je obvykle prováděna se zamýšleným výsledkem. Například pokud máme za cíl připravit chutné jídlo, soustředíme svou pozornost na jeho přípravu. Pokud máme za cíl zvýšit své znalosti v určitém oboru, mohli bychom se plně soustředit na čtení knihy na dané téma. Obecně platí, že čím více se nějaké činnosti věnujeme a čím více jí věnujeme svou pozornost, tím výraznější budou její výsledky.

Totéž platí, když sledujete duchovní cíl nebo záměr. Konkrétní meditace prováděná konkrétním způsobem přinese konkrétní výsledek. Existuje mnoho meditačních technik a může být matoucí, kterou z nich si vybrat. Proto je důležité porozumět účelu a cílům dané techniky dříve, než se rozhodnete ji praktikovat.

Cílem meditace, kterou vyučuje Sant Baljit Singh Ji je poznat a uvědomit si svou duši.

Co je vnitřní Světlo a Zvuk?

Všichni víme o fyzickém světle a zvuku, které vnímají naše fyzické oči a uši. Vnitřní Světlo a Zvuk však označují něco jiného – jsou to dvě frekvence jemné formy energie, která je v nás a ve všem kolem nás. Tato energie je tvořivou silou, zdrojem všech věcí.

Vnitřní Světlo a Zvuk slouží velmi důležitému a specifickému účelu. Nejenže je tvořivou silou, ale je také mechanismem, kterým se člověk může prostřednictvím meditace vrátit ke zdroji této tvořivé síly. Je jako schodiště, které poskytuje prostředky pro výstup i sestup. Vnitřní Světlo a Zvuk vše vytvářejí, a když na ně meditujeme, slouží nám jako prostředek k dosažení našeho původního zdroje, tvůrčí síly, Boha.

Vnitřní Světlo a Zvuk nelze vnímat našima fyzickýma očima a ušima. Pouze pokud pečlivě zaměříme svou pozornost na určitá vnitřní místa, můžeme zažít tuto jemnou formu energie a být dovedeni až k našemu konečnému cíli.

Meditace na vnitřní Světlo a Zvuk znamená úplné soustředění na jedno nebo druhé z nich. Je to praxe a stejně jako každá jiná dovednost vyžaduje pravidelné úsilí, aby se zdokonalila. Jakmile se zdokonalíme, vede úplné soustředění pozornosti na vnitřní Světlo a Zvuk k seberealizaci – poznání sebe sama jako duše.

Etický život: Jak podpořit tuto meditační praxi?

Etický život je život vedený s úctou ke všem, kdy je naše jednání inspirováno soucitem a láskou. Dobré myšlenky, slova a činy jsou jednoduché, ale hluboké zásady. Základem duchovního života je poctivý a čestný život, pokora, služba a zdržení se všeho, co škodí.

Lidé jsou společenské bytosti stvořené k tomu, aby žili společně, spolupracovali a sloužili si navzájem. Schopnost lidstva spolupracovat a kooperovat vedla k úžasným výkonům. Pěstování těchto vlastností a jejich uplatňování na podporu těch, kteří jsou v nouzi, je přirozenou součástí etického životního stylu.

Vegetariánská strava je příkladem soucitu v praxi. Proto je vegetariánská strava nejvhodnější pro duchovní život.

Kdo je Sant Baljit Singh Ji?

Sant Baljit Singh Ji se snaží přinášet lidstvu mír, harmonii a štěstí a pomáhat zmírňovat utrpení. Jeho jedinou motivací je pomáhat druhým. Neúnavně se věnuje těm, kteří to potřebují, a vždy dělá vše pro to, aby posloužil těm méně šťastným.

Jednota v rozmanitosti, služba lidstvu, soucit se všemi, přirozený životní styl a oddanost všudypřítomnému Bohu, který vše prostupuje, jsou základními kameny učení Sant Baljita Singha Ji. Každému připomíná, jak je důležité uvědomit si vlastní velikost na úrovni duše, a dělí se o své znalosti a zkušenosti se všemi, kdo mají zájem. Organizace po celém světě přijímají jeho učení jako inspiraci pro svou charitativní činnost.

Sant Baljit Singh Ji pochází ze skromných poměrů, narodil se a vyrůstal na indickém venkově. Jeho vztah k hlubšímu smyslu života začal v raném věku, kdy ho inspiroval poslech otcova čtení Bhagavadgíty. Později ho k duchovnímu hledání přivedl citát ze školy: „Bůh je láska“. V mládí začal pracovat jako dobrovolník v ášramech a chrámech.

Pracoval jako inženýr v obchodním námořnictvu a zároveň se vydal na cestu duchovnosti, než se začal věnovat službě lidstvu. Přestože nyní většinu svého času věnuje oddané praxi, nadále slouží a pomáhá lidem po celém světě.

Poselství Sant Baljita Singha Ji zní, že všichni jsme součástí velké Boží rodiny. Proto máme milovat, respektovat a sloužit Bohu ve všech podobách, včetně našich bližních, zvířat a přírody.

Chcete se dozvědět více?

Naše centra a meditační skupiny se nacházejí v mnoha městech po celém světě. Nabízíme úvodní programy pro ty, kteří chtějí poznat učení Sant Baljita Singha Ji. Účastníci těchto programů dostanou návod na podpůrný životní styl, který je v souladu s vyššími hodnotami a pečuje o duši. Tyto programy připravují účastníky na výuku meditace na vnitřní Světlo a Zvuk.

Chcete-li získat více informací o programech a centrech, která jsou vám nejblíže, pošlete nám dotaz prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře.

Naše charitativní blogy

Knihy, DVD, CD atd.

KNIHY A MÉDIA JSOU K DISPOZICI U

kontaktního